ONDERGETEKENDEN:

1. [Vul uw gegevens in onder aan deze pagina]
2. Bootspat Spetterende Media, een onderneming met adres Atoomweg 2, 1627 LE, Hoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62644920 (“Verwerker”).

Verantwoordelijke en Verwerker hierna gezamenlijk “Partijen”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

• Verantwoordelijke biedt diensten, waarbij Verantwoordelijke beschikt over Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) van diverse Betrokken (zoals hieronder gedefinieerd);
• Verantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking van deze Persoonsgegevens wil laten verrichten door Verwerker (de “Opdracht”);
• Verwerker bereid is tot verwerking van de Persoonsgegevens;
• Verwerker de Persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke zal verkrijgen; en
• Partijen, mede gelet op het bepaalde in de AVG (zoals hieronder gedefinieerd), hun rechten en verplichtingen in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens door Verwerker wensen vast te leggen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Definities

AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de Wet Bescherming Persoonsgegevens indien deze overeenkomst wordt aangegaan vóór 25 mei 2018.

Betrokkene Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Datalek Elke situatie waarin door een beveiligingsincident Persoonsgegevens onbedoeld worden ingezien door een onbevoegde, kwijtraken, vernietigd worden, aangepast worden of onrechtmatig worden verwerkt.

Opdracht Alle dienstverlening van Verwerker aan Verantwoordelijke en iedere andere vorm van samenwerking, waarbij Verwerker Persoonsgegevens verwerkt waarvoor Verantwoordelijke verantwoordelijk is in de zin van de AVG, ongeacht het rechtskarakter van de overeenkomst waaronder dat geschiedt.

DPIA Data Protection Impact Assessement (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) zoals bedoeld in de AVG.

Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, dat Verwerker bij of in verband met het uitvoeren van de Opdracht verkrijgt.

Subverwerker Elke partij die door de Verwerker wordt ingeschakeld om, in opdracht van de Verwerker, de Persoonsgegevens te verwerken waarvoor de Verwerker bij deze overeenkomst door de Verantwoordelijke is gemachtigd.

Artikel 2 – De Betrokkenen

1. Ter uitvoering van de Opdracht verwerkt de Verwerker Persoonsgegevens van Betrokkenen. De Betrokkenen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, zijn:
a. Bezoekers van de winkel of winkels van de Verantwoordelijke
b. Bezoekers van de website van de Verantwoordelijke
c. Leveranciers die goederen of diensten leveren aan de Verantwoordelijke
2. Gegevens van andere Betrokkenen worden niet door de Verwerker voor de Verantwoordelijke verwerkt.

Artikel 3 – Uitvoering verwerking

1. Verwerker verbindt zich om onder de voorwaarden van deze overeenkomst en in overeenstemming met de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving de Opdracht uit te voeren voor Verantwoordelijke.
2. Verantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over de Persoonsgegevens. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
3. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend voor de Opdracht conform de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke, in overeenstemming met de door Verantwoordelijke in de doeleinden en middelen en met inachtneming van de door de Verantwoordelijke vastgestelde bewaartermijnen.
4. Verwerker schakelt geen Subverwerker in zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verantwoordelijke.
5. Verantwoordelijke geeft bij deze schriftelijk toestemming aan Verwerker om één of meer Subverwerkers in te schakelen bij de verwerking van Persoonsgegevens.
6. Verwerker legt jegens Subverwerkers dezelfde verplichtingen op als Verantwoordelijke in deze overeenkomst aan Verwerker heeft opgelegd.
7. Verwerker blijft jegens Verantwoordelijke verantwoordelijk voor de correcte nakoming van deze overeenkomst.
8. Verwerker informeert Verantwoordelijke op het moment dat Verwerker begint met het delen van Persoonsgegevens aan de Subverwerker.

Artikel 4 – Rechten van betrokkenen

1. Verwerker draagt er zorg voor dat Betrokkene al zijn rechten voortvloeiende uit de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving kan uitoefenen.
2. Verwerker zal verder op eerste verzoek van Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:
a. het verstrekken van de benodigde informatie;
b. het verbeteren, aanvullen, verwijderen of het afschermen van de Persoonsgegevens; en
c. Het overdragen van de gegevens aan de Verantwoordelijke of aan een door de Verantwoordelijke aangewezen partij.

Artikel 5 – Data Protection Impact Assessment

1. De Verwerker ondersteunt en verleent medewerking aan de Verantwoordelijke om te voldoen aan de uitvoering van een DPIA, indien de verantwoordelijke een DPIA moet uitvoeren.
2. De Verwerker ondersteunt en verleent medewerking aan de Verantwoordelijke met de implementatie van nieuwe (beveiligings-)maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van een DPIA.
3. De Verwerker brengt bij de Verantwoordelijke slechts redelijke gemaakte kosten in rekening voor het voldoen aan deze verplichtingen. Deze redelijke kosten bedragen maximaal € 55,- per uur.
4. De Verwerker ondersteunt en verleent medewerking aan de Verantwoordelijke met de implementatie van nieuwe (beveiligings-)maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van overige analyses en veranderingen, zoals veranderende (inzichten in de) wetgeving.

Artikel 6 – Beveiligingsmaatregelen

1. Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
3. Verwerker staat ervoor in dat personen die handelen onder zijn gezag de Persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze overeenkomst, de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving zullen verwerken.
4. Indien Verwerker tekortschiet in het nemen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en vervolgens nalaat binnen een door Verantwoordelijke gestelde redelijke termijn passende maatregelen te treffen, is Verantwoordelijke gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst en/of uit de wet, deze maatregelen op kosten van Verwerker uit te voeren of te laten voeren.
5. Verwerker zal Verantwoordelijke onmiddellijk gedetailleerd op de hoogte stellen van ieder Datalek betreffende de Persoonsgegevens. Verwerker doet dit uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van het Datalek. De Verwerker brengt hier geen kosten voor in rekening.
6. Verwerker zal op verzoek van Verantwoordelijke informatie aan Verantwoordelijke geven over de genomen maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de AVG, en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving, deze overeenkomst en de overige instructies van Verantwoordelijke te voldoen.

Artikel 7 – Registers

1. Verantwoordelijke zal een register bijhouden van alle Persoonsgegevens die hij verwerkt. In dit register legt hij in ieder geval zijn eigen naam en contactgegevens, de te verwerken categorieën van Persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden en de categorieën van Betrokkenen vast.
2. Verwerker zal een register bijhouden van alle Persoonsgegevens die hij vanwege de Opdracht voor de Verantwoordelijke verwerkt. In dit register legt hij in ieder geval zijn naam, contactgegevens en de naam van de Verantwoordelijke waarvoor hij Persoonsgegevens verwerkt, de categorieën Persoonsgegevens die hij voor de Verantwoordelijke verwerkt en een beschrijving van de genomen beveiligingsmaatregelen, vast.

Artikel 8 – Doorgifte van persoonsgegevens

1.  Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens enkel in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte van de Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan.

3. Verwerker meldt Verantwoordelijke binnen welk land of welke landen de Persoonsgegevens worden verwerkt. Dit doet Verwerker ook als de Persoonsgegevens door een Datalek of anderszins abusievelijk in een land terecht zijn gekomen.

Artikel 9 – Geheimhouding

1. Op alle Persoonsgegevens die Verwerker in het kader van deze overeenkomst ontvangt en/of verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker en alle personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Verwerker, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens.
2. Verwerker draagt er zorg voor dat alle mensen die voor Verwerker werkzaam zijn verplicht worden tot geheimhouding.
3. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien in deze overeenkomst anders is bepaald en/of voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht.
4. Verwerker zal Verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens in strijd met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht. Verwerker doet dit uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de schending van de geheimhouding.

Artikel 10 – Duur en beëindiging

1. Partijen gaan deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst gaat in op 21 mei 2018.
2. Partijen kunnen deze overeenkomst per aangetekende brief tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
3. Als deze overeenkomst eindigt of wordt ontbonden blijft het bepaalde in deze overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst voort te duren, van kracht.
4. Partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen per aangetekende brief, in geval van:
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.

Artikel 11 – Vernietiging

1. Verwerker stelt alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verantwoordelijke, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na het einde van deze overeenkomst of de Opdracht, ter beschikking aan Verantwoordelijke.
2. Verwerker is verplicht alle Persoonsgegevens op eerste verzoek van Verantwoordelijke volledig en onherroepelijk te verwijderen.
3. Zodra na het einde van deze overeenkomst vaststaat dat Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens in een door Verantwoordelijke schriftelijk geaccepteerd formaat bezit, verwijdert Verwerker alle Persoonsgegevens volledig en onherroepelijk binnen veertien dagen.
4. Verwerker kan afwijken van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, voor zover ten aanzien van Persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Verantwoordelijke nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Verwerker is aansprakelijk voor en vrijwaart Verantwoordelijke voor alle schade veroorzaakt door Verwerker voortvloeiende uit het niet nakomen van deze overeenkomst alsmede verband houdende met overtreding door Verwerker van de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13 – Controle

1. Verantwoordelijke is gerechtigd de naleving van het bepaalde in deze overeenkomst ten hoogste eenmaal per jaar te controleren. Verantwoordelijke kan de controle na toestemming van Verwerker daartoe zelf doen of kan het laten uitvoeren door een onafhankelijke registeraccountant, registerinformaticus of andere daartoe gecertificeerde auditor.
2. Verantwoordelijke draagt de kosten van controle met uitzondering van de kosten van het personeel van Verwerker dat de controle begeleidt. Indien uit de controle blijkt dat Verwerker materieel tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, komen alle kosten voor rekening van Verwerker, onverminderd de overige rechten van Verantwoordelijke. Indien Verwerker tekortschiet, maar de tekortkoming niet materieel is, zal Verwerker die tekortkoming op zo kort mogelijke termijn herstellen.
3. Verantwoordelijke zal de controle minimaal tien dagen voor aanvang schriftelijk aankondigen aan Verwerker, voorzien van een omschrijving op welke onderdelen de controle ziet en het controleproces.
4. Indien Verwerker zelf de naleving van deze overeenkomst laat controleren door een onafhankelijke daartoe gecertificeerde partij, verstrekt Verwerker daarvan de eindresultaten aan Verantwoordelijke.

Artikel 14 – Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan

wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze overeenkomst.

Artikel 15 – Overig

1. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door de Partijen.
2. Verwerker is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten, te verrekenen of afhankelijk te stellen van enige actie of verklaring van Verantwoordelijke. Verzuim van Verantwoordelijke bij de Opdracht of vernietiging van de overeenkomst op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd, kan op geen enkele manier leiden tot het niet nakomen van de verplichtingen van Verwerker onder deze overeenkomst.
3. Deze overeenkomst prevaleert boven alle overige overeenkomsten tussen Verantwoordelijke en Verwerker.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze overeenkomst, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Partijen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

  Onderstaande velden zijn verplichte velden.

  Aldus overeengekomen op datum:

  Verantwoordenlijke

  Bedrijfsnaam:
  Adres:
  Postcode:
  Plaats:
  Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
  Uw naam:
  Functie:
  E-mailadres:

  Verwerker

  Naam: Bootspat Spetterende Media
  Door: David Minderhoud
  Titel: Bestuurder